top of page

วิธีเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

วิธีเขียนซองจดหมาย
วิธีเขียนจ่าหน้าซอง

หากท่านต้องการเขียนจดหมายหรือส่งพัสดุถึงผู้อื่นแต่ยังไม่รู้วิธีการเขียนจ่าหน้าซองที่ถูกต้องไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มจากตรงไหน "ไทยการซอง" ขอแนะนำการเขียนจ่าหน้าซองจดหมายที่ถูกต้องสามารถใช้ได้ทั้ง ซองจดหมาย และ กล่องพัสดุ

ส่วนประกอบบนหน้าซอง

ส่วนประกอบต่างๆ บนหน้าซองจดหมาย

ขั้นตอนการเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

ขั้นตอนการเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

1. กรอกข้อมูลของผู้รับให้ถูกต้อง
โดยเรียงจาก ชื่อ-นามสกุล, บ้านเลขที่, หมู่, ซอย,ถนน, แขวง/ตำบล, เขต/อำเภอ, จังหวัด

ขั้นตอนการเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

2. กรอกข้อมูลของผู้ส่งให้ถูกต้อง
เพื่อกรณีที่ไม่สามารถส่งจดหมายให้ถึงมือผู้รับตามจ่าหน้าซองได้จดหมายจะได้ส่งกลับมาที่ผู้ส่ง

ขั้นตอนการเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

3. กรอกเลขรหัสไปรษณีย์
ระบุให้ถูกต้องและต้องระบุเป็นเลขอารบิกเพื่อให้จัดส่งได้ง่ายและเร็วมากขึ้น

ขั้นตอนการเขียนจ่าหน้าซองจดหมาย

4. ติดผนึกแสตมป์
หรือตราประทับอื่นๆ เพื่อแสดงการชำระค่าบริการ เพื่อป้องกันการตีกลับ

ไทยการซอง

       "ควรตรวจสอบดูข้อมูลที่ระบุทั้งหมดว่าถูกต้องและครบถ้วนหรือไม่ โดยเฉพาะชื่อที่อยู่ผู้รับและเลขไปรษณีย์ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการจัดส่งจดหมายหรือพัสดุของท่าน"

bottom of page