top of page
ซองเอกสารสีขาว

ซองเอกสารขาว

ซอง 4.1/4 x 9.1/8 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 4.1/4 x 9.1/8 นิ้ว

ขนาด 108 x 232 มม.
ความหนา 100 แกรม
.

ซอง 6 x 9 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 6x9 นิ้ว

ขนาด 153 x 229 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซอง 6.3/8 x 9 (C5) E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 6.3/8 x 9 นิ้ว ซอง C5

ขนาด 162 x 229 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซอง 7 x 10 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 7 x 10 นิ้ว

ขนาด 178 x 254 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซอง 8 x 11 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 8 x 11 นิ้ว

ขนาด 203 x 280 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซอง 9 x 12 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 9 x 12 นิ้ว

ขนาด 229 x 305 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซอง 9 x 12.3/4 (C4) E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 9 x 12.3/4 นิ้ว ซอง C4

ขนาด 229 x 324 มม.
ความหนา 100
แกรม

ซอง 10 x 12 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 10 x 12 นิ้ว

ขนาด 254 x 305 มม.
ความหนา 100
แกรม

ซอง 10 x 13 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 10 x 13 นิ้ว

ขนาด 254 x 330 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซอง 10 x 14 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 10 x 14 นิ้ว

ขนาด 254 x 356 มม.
ความหนา 100 แกรม

ซอง 10 x 15 E

ซองเอกสารสีขาวขนาด 10 x 15 นิ้ว

ขนาด 254 x 381 มม.
ความหนา 100 แกรม

bottom of page